Obchodné podmienky

Všeobecne
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.bencovjegrunt.sk. Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len zákazník) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami, ustanoveniami reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.bencovjegrunt.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto obchodných podmienkach rozumie ArtFest s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice, IČO: 36319384, IČ DPH: SK2020078621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12768/R, e-mail: info@bencovjegrunt.sk, telefonický kontakt: +421 907 752 609 (ďalej ako predávajúci).

Cenník výrobkov je zverejnený na stránke www.bencovjegrunt.sk pri jednotlivých výrobkoch a ArtFest s.r.o. si vyhradzuje právo na jeho jednostrannú aktualizáciu (ďalej len cenník).

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín.

Cena
Ceny tovarov v Eur uverejnené na web stránkach sú konečné – vrátane DPH. Celková cena tovaru, resp. tovaru vloženého do virtuálneho nákupného košíka (ďalej košík) je výsledná cena vygenerovanej objednávky. 
Elektronické nakupovanie
Kliknutím na tlačidlo „pridať do košíka“ vybraný tovar vložíte do košíka a pokračujete podľa e-shop nákupných inštrukcií.
Osobné údaje
Údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu firmy ArtFest s.r.o., ktorá ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. 
Objednávka
Po prijatí objednávky je potrebné jej potvrdenie, realizujeme ho e-mailom alebo telefonickým spojením so zákazníkom. Ak nie je možné uskutočniť potvrdenie objednávky, táto je stornovaná bez akýchkoľvek náhrad voči objednávateľovi. Záväzok voči objednávateľovi začína až pri potvrdení objednávky. Po jej potvrdení sa začne tovar pripravovať na expedíciu.
Firma ArtFest s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú uvedie v systéme. Zákazník má na výber z dvoch možností:

– poštou (spoplatnené podľa aktuálneho cenníka)

– osobný odber

Za poškodenie zásielky zavinené poštou zodpovedá pošta. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

Cenník dopravy vrátane DPH: balík do 5 kg dobierkou = 5,70 Eur

Reklamačný poriadok a záručný servis
Zákazník môže reklamovať tovar zakúpený a zaplatený od obchodníka ArtFest s.r.o. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu došlo mechanickým znehodnotením výrobku, nesprávnym používaním alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Predajné a dodacie podmienky ArtFest s.r.o.

I. Všeobecne

1.1. Pre zmluvné vzťahy medzi firmou ArtFest s.r.o. (ďalej len predávajúci) a kupujúcim platia výlučne tieto predajné a dodacie podmienky. Rozdielne alebo zmenené podmienky platia len v prípade, ak budú predávajúcim písomne potvrdené.

1.2. Vzťahy neupravené týmito podmienkami a zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom, ak je kupujúcim právnická osoba alebo iný podnikateľ, a občianskym zákonníkom, ak je kupujúcim fyzická osoba.

1.3. Hmotnosť, objem, rozmery sú smerodajné približne, nakoľko sa jedná o ručnú výrobu. Na svoje výrobky si predávajúci vyhradzuje autorské právo.

1.4. Všetky údaje uvedené v objednávke sú záväzné pre predávajúceho i kupujúceho v prípade uzavretia kúpnej zmluvy na základe potvrdenej objednávky.

1.5. Pokiaľ kupujúci z dôvodov predávajúcim nezavinených nedodrží úplne alebo čiastočne zmluvu, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody v preukázanej výške.

1.6. Predávajúci má právo pozastaviť realizáciu riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek dôsledkov pre predávajúceho, ak sa preukáže, že kupujúci je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich dodávok podľa vystavených dokladov, alebo inak porušil zmluvné a platobné povinnosti obsiahnuté v zmluve alebo dokladoch.

II. Kúpna cena

2.1. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady na štandardné balenie.

2.2. Náklady na neštandardné balenie podľa priania kupujúceho nie sú v cene zahrnuté a budú účtované samostatne.

2.3. Dohody o cenách sú záväzné 3 mesiace. Ak je dodávka uskutočnená neskôr ako 3 mesiace po podpise zmluvy, je prípustné cenové zvýšenie s prihliadnutím na prípadné zväčšenie nákladov alebo zmeny v cenníku.

III. Platobné podmienky

3.1. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, platia všeobecné platobné podmienky uvedené ďalej pod bodom 3.2.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe údajov uvedených v e-mailovej správe. V daňovom doklade bude zúčtovaná cena resp. aj zaplatené zálohy.

IV. Termín plnenia

4.1. Termín plnenia je po uzatvorení zmluvy bežne stanovený na niekoľko nasledujúcich pracovných dní. V tomto termíne sa predávajúci zaväzuje tovar dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje ho prijať.

V. Dodanie tovaru

5.1. Dodávka sa považuje za splnenú okamihom jej prevzatia kupujúcim alebo náhradným uskladnením po uplynutí lehoty stanovenej na prevzatie vo výzve k odberu.

5.2. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar, je predávajúci oprávnený tovar na účet a riziko kupujúceho uskladniť a vyúčtovať mu jeho cenu vrátane vzniknutých nákladov.

5.3. Pri osobnom odbere sa kupujúci zaväzuje zabezpečiť prebierku a odber tovaru od predávajúceho na príslušnom mieste výdaja tovaru, a to v lehote stanovenej vo výzve k odberu.

5.4. Kupujúci sa zaväzuje uviesť presné dopravné dispozície pri podpise kúpnej zmluvy. Akékoľvek zmeny dopravných dispozícií musia byť vykonané písomne, najneskôr 3 pracovné dni pred odoslaním tovaru.

5.5. Dodávku tovaru predávajúci oznámi kupujúcemu vopred obvyklým spôsobom (sms, e-mail a pod.).

VI. Prechod rizík

6.1. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza pri plnení dodávky na kupujúceho jedným z týchto spôsobov:

a) pri osobnom odbere prevzatím,

b) prevzatím od dopravcu, ktorého zabezpečí predávajúci.

6.2. Kupujúci je povinný pri prebierke tovar skontrolovať, a to množstvo a zjavné vady.

VII. Kvalita výrobkov – záruky

7.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar podľa druhu výrobku, v zmysle technickej špecifikácie.

7.2. Záruka je poskytovaná na výrobky, ktoré boli užívané podľa technických podmienok výrobcu.

7.3. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar nemá právne vady.

VIII. Vady výrobkov – reklamácie

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má v čase, keď nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho.

8.2. Kupujúci pri uplatnení svojich práv vyplývajúcich zo zjavných vád tovaru sa zaväzuje postupovať takto:

a) pri osobnom odbere a prevzatí tovaru od predávajúceho je možné uplatniť zjavné vady písomne záznamom do dodacieho listu, preberacieho protokolu,

b) pri doprave zabezpečovanej predávajúcim alebo dopravcom sa zaväzuje uplatniť reklamáciu písomnou formou, ak z dôvodov zjavných vád tovar neprevezme. Ak tovar prevezme a uplatňuje zjavné vady, je povinný tovar ponechať v pôvodnom balení a bezprostredne uplatniť reklamáciu písomnou formou (e-mailom) u dodávateľa, najneskôr však do 48 hodín od doručenia dodávky. Ak nie sú zjavné vady uplatnené v týchto lehotách, tovar je riadne dodaný a bez zjavných vád.

8.3. Pri zistení skrytých a ostatných vád výrobkov je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu výskyt týchto chýb bezodkladne písomne s uvedením charakteru vady. V prípade iného postupu právo na uplatnenie zodpovednosti z vád zaniká.

8.4. Chybný tovar v zmysle bodu 8.3. týchto podmienok predávajúci vymení na svoj náklad. Táto povinnosť platí, ak je chybný tovar k určenému účelu technicky či komerčne nepoužiteľný.

8.5. Pri neoprávnených reklamáciách má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu vzniknuté náklady v plnej výške.

8.6. Reklamácie výrobkov nedávajú právo kupujúcemu neplniť platobné podmienky, ku ktorým sa zaviazal.

8.7. Predávajúci neručí za vady vzniknuté v dôsledku nepredpísaného alebo neprimeraného použitia výrobku, neodbornej manipulácie a na vady spôsobené kupujúcemu treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na drobné odlišnosti v odtieni povrchovej farebnosti dodaného tovaru, najmä u dodávok s dlhšou časovou realizáciou.

IX. Výhrady vlastníckeho práva

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až po zaplatení úplnej kúpnej ceny.

X. Ďalšie dojednania

10.1. Všetky zmeny a doplnky týchto obchodných a dodacích podmienok môžu byť vykonané v konkrétnom prípade písomne.

 

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu ArtFest s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení).

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na internetovej stránke www.bencovjegrunt.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto obchodné podmienky sú platné od 31.01.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je ArtFest s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice, IČO: 36319384, IČ DPH: SK2020078621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12768/R, e-mail: info@bencovjegrunt.sk, telefonický kontakt: +421 907 752 609 (ďalej ako ArtFest s.r.o.), ktorý spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

ArtFest s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare, na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Spracúvanie osobných údajov ArtFest s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti ArtFest s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú:
ArtFest s.r.o., Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice
Slovenská Pošta – prepravná spoločnosť

Riešenie sťažností zákazníkov

ArtFest s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.